Bij New Way Zorg vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten wordt iedereen serieus genomen. Het gaat er niet om of een klacht gegrond of ongegrond is, maar hoe wij u verder helpen met een oplossing voor uw probleem. U kunt uw klacht rechtstreeks bij ons aanmelden en wij gaan ermee aan de slag. Daarnaast zijn wij ook lid van een onafhankelijke klachteninstantie Quasir. U Kunt  een klacht indienen mondeling, telefonisch, of via de klachtenformulier.

Telefoonnummer van Quasir: 085-4874012 

website: www.quasir.nl 

 

Klachtencommisie van New Way Zorg

Omdat wij veel clienten hebben die onvoldoende de Nederlandse taal machtig zijn bieden wij middels de klachtencommissie ondersteuning aan in deze procedure.  Zij kunnen je verder helpen om je klacht bij Quasir in te dienen. 

Deze klachtencommissie bestaat uit 3 leden:

  1.  Onafhankelijk lid
  2. 1 van onze cliënten, 
  3. 1 vrijwilliger.

U kunt uw klacht zowel schriftelijk als mondeling indienen.

Telefoonnummer: 0685744080 

 


 PRIVACYVERKLARING                                                                                                  


New Way BV respecteert de privacy van haar clienten, vrijwilligers en personeel, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid
geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de
huidige versie vervangt.
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): .
Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door New Way BV. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd
een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator
zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

 

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
- Naam
- Geslacht
- Adresgegevens
- E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
- Bankrekeningnummer(s)
- BSN
- Geboortedatum/leeftijd
- Geboorteplaats
- Gegevens betreffende uw gezondheid
- Resultaten van toetsen
- Gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.
- Opleiding(sniveau)

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
- Onze administratie

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.


Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van
uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar
te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen met email: info@newwayzorg.nl of telefoonnummer : 0615236112


Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.  Afhankelijk van de complexiteit van
de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten
persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder
de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.


Artikel 7 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.


Artikel 8 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd bij
eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 9 - Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Shiva Karimi,
info@newwayzorg.nl of telefoonnummer : 0615236112Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 01 september 2020 tot nader order.